KDV en BSO

In ons kindcentrum kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peuterarrangementen, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang.
Het kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar.

Talentontwikkeling, educatie en snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen ons kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, stamgroepleiders, intern begeleider, zorgcoördinatoren en managers. Wij werken met één pedagogisch didactische kindvisie.

Elk kind is uniek en heeft het recht zijn eigen identiteit te ontwikkelen.

In een doorgaande lijn begeleiden wij kinderen vanuit deze visie in een pedagogische omgeving, die erop gericht is kinderen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers.

Kinderdagverblijf Het Kleurrijk

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf. Ons kinderdagverblijf kenmerkt zich vanwege onze pedagogische werkwijze, die geïnspireerd is op de visie van Reggio Emilia, de 100 talen van kinderen.

Kinderen kunnen zich uitdrukken op 100 verschillende manieren: kleien, tekenen, toneelspel, praten, zingen, et cetera.
Belangrijk voor ons is: Wat houdt de kinderen 'bezig', in plaats van dat we kinderen 'bezighouden'.

Onze leidsters maken deel uit van dit creatieve proces en leggen veel vast met foto- en/of videobeelden. De foto’s, knutsels en observaties worden opgehangen in de groep van uw kind. Wij vragen van onze leidsters een andere manier van werken. Wat heeft het kind nodig en hoe speel ik hierop in. Het is voor het kind prettiger om in te spelen op zijn/haar interesses, dan om altijd iets te doen wat de leidster bedenkt. Het kind zal zich meer gaan ontwikkelen, een grotere woordenschat krijgen en in aanraking komen met allerlei verschillende materialen. En als een kind zelf dingen mag ontdekken, zal hij/zij dit ook beter onthouden!

Wilt u meer weten? Kijk op onze website: https://www.hetkleurrijkzutphen.nl/

 

Voor- en naschoolse opvang De Rozentuin

Kinderen maken deel uit van onze samenleving. Wij bieden kinderen de mogelijkheid om zich de waarden en normen van de samenleving eigen te maken.

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden!
Wij hechten er waarde aan dat de benadering van kinderen in de verschillende groepen door de verschillende pedagogisch medewerkers (ongeveer) gelijk is.

De manier waarop deze medewerkers met ouders en kinderen omgaan, is bepalend voor de sfeer in de groep, het contact met de kinderen en de ouders en voor de ontwikkeling van de kinderen. Aan een goed contact met ouders, kinderen en collega’s wordt dan ook systematisch gewerkt.

Door de historische verbondenheid met de Walter Gillijnsschool is het een vanzelfsprekendheid dat we daar in pedagogische zin naadloos op aansluiten. We maken dus in de uitvoering van ons pedagogisch beleid en handelen gebruik van elementen uit het jenaplanonderwijs.

Ga voor meer informatie naar onze website: https://www.bsoderozentuin.nl/

Aanmelden

U en uw kind zijn van harte welkom om te komen kijken bij de het kinderdagverblijf of de BSO.

BSO De Rozentuin
tel. 06-29297979
info@bsoderozentuin.nl 

KDV Het Kleurrijk
tel. 0575-549400
info@hetkleurrijkzutphen.nl

 

Bso 1